REGULAMIN korzystania z platformy internetowej w domenie www.p21.edu.pl


W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje:

Platforma Internetowa  (zwana również platformą) – wszelkie podstrony znajdujące się w domenie p21.edu.pl i domenach powiązanych będące własnością:
P21 sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 619, 04-026 Warszawa, Zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m.s. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000521390, NIP 524-277-08-56, REGON 147338699, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN


P21 sp. z o.o. – właściciel platformy

Internauta – osoba korzystająca z Platformy Internetowej.


1. Postanowienia ogólne

A. W ramach swej działalności Platforma internetowa ma na celu zapewnienie bezpośredniego dostępu informacji związanych z projektem PRZEDSZKOLE XXI WIEKU. Platforma Internetowa udostępnia posiadane materiały na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
B. Platforma internetowa zezwala Internautom na przeglądanie zasobów serwisu. Jeśli inna umowa lub regulamin nie stanowi inaczej korzystanie z wymienionych funkcji nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zawartych na Platformie Internetowej.
C. Zabronione jest, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, kopiowanie treści lub ich części w celu ich odsprzedaży.
D. Dozwolone jest kopiowanie treści, posługiwanie się linkami i innymi zasobami Serwisu Internetowego w celu dystrybuowania wszelkich informacji znajdujących się w serwisie. 

2. Rejestracja w bazie platformy

A. Rejestrując się w bazie platformy Internauta oświadcza, że podaje prawdzie dane i zgadza się a niniejszym regulaminem.
B. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje unikalny login i hasło, który zobowiązuje się zachować do własnej wiadomości. Wszelkie czynności wykonane z użyciem wymienionego loginu i hasła są traktowane jako wykonane przez użytkownika, który otrzymał login i hasło.
C. Właściciel platformy w żaden sposób nie odpowiada za umieszczenie w systemu przez Internautę danych nieprawdziwych.
D. Dokonując rejestracji Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz dla potrzeb związanych ze świadczonymi przez platformę usługami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


4. Prawa autorskie

A. Platforma Internetowa podlega ustawie o prawie Autorskim.
B. Internauta wprowadzając jakiekolwiek treści do portalu p21.edu.pl oświadcza, że jest ich autorem i nie narusza praw autorskich innych osób.
C. Internauta udziela właścicielowi portalu niewyłącznej, nieodwołalnej i wieczystej licencji na publikowanie na stronach portalu p21.edu.pl oraz innych portalach będących własnością eduskrypt.pl wszelkich treści wprowadzonych przez siebie. 

6. Postanowienia końcowe.

A. Właściciel platformy nie odpowiada za jakiekolwiek niezgodności prezentowanych przez Internautów danych.
B. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie spory związane z wynikającymi z niego zobowiązaniami będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.
C. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, nie powoduje to uchylenia innych postanowień regulaminu.
D. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian na platformie bez konieczności informowania o tym fakcie jej użytkowników (Internautów)

Partnerzy strategiczni

  • Copyright © 2014 P21 sp. z o.o.
  • Webdesign: magnis.pl
  • Regulamin
  • Polityka prywatności
  • UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii, proszę zapoznać się z polityką prywatności serwisu p21.edu.pl
    ZAMKNIJ